Ulga za zakup kasy

Podatnik ma prawo odliczyć 90% wartości netto zakupionej kasy (nie więcej niż 700 zł) pod warunkiem zachowania terminu powstania obowiązku rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej oraz po zapłaceniu całej należności za zakupioną kasę;

Podatnik podatku od towarów i usług dokonuje odliczenia nie wcześniej niż w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym dokonano pierwszej zarejestrowanej na kasie sprzedaży lub w deklaracji VAT-7K za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy pomocy urządzenia fiskalnego.

Kwota odliczenia dokonanego w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym o których mowa w art.86 ustawy. Pozostawłą wartość odlicza się w kolejnych deklaracjach.

Jeżeli kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, przy czym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

-       25 % kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku) , nie więcej niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne lub

-       50 % kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku) , nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

-       w przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o których mowa w art.114 ustawy o ptu, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

 

Podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług może odliczyć 90% wartości netto (nie więcej niż 700 zł), składając uprzednio  do Naczelnika Urzędu Skarbowego prośbę o zwrot ulgi (w formie pisemnej).

 

 
KIEDY NALEŻY ZWRÓCIĆ ODLICZONE LUB ZWRÓCONE KWOTY ULGI ZA ZAKUP KASY? 


Podatnik jest zbowiązany zwrócić odliczone kwoty na zakup urządzenia rejestrującego we wszystkich przypadkach określonych w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT oraz wtedy, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej zaprzestaną działalności;
-       nastąpi otwarcie likwidacji;
-       zostanie ogłoszona upadłość;
-       nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);
-      dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. ( Dz.U.Nr 138, poz.930).
 
Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.
 

  (stan prawny na dzień 31.12.2015r.)
OfertaPoradnikKontakt